Shvasa – Benoit Leroy, mandala

Shvasa - Benoit Leroy, mandala